Projects

2021.gada 03.jūnijā SIA “ITsolutions&programming” ir noslēgusi līgumu Nr. JU-L-2021/4 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Tehnoloģiju pārneses programma”, identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001 īstenošanu. Projekta mērķis ir Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 7.pantā minētās atbalsta programmas augsti kvalificētu darbinieku piesaiste, lai nodrošinātu progrāmnodrošinājuma izstrādi IPTV/OTT jomā. Projektā rezultātā tiks izstrādāta optimizēta minimālā dzīvotspējīgā produkta versija.


SIA “ITsolutions&programming” ir noslēgusi līgumu Nr. JU-L-2022/6 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Tehnoloģiju pārneses programma”, identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001 īstenošanu. Projekta mērķis ir Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 7.pantā minētās atbalsta programmas augsti kvalificētu darbinieku piesaiste, lai nodrošinātu progrāmnodrošinājuma izstrādi IPTV/OTT jomā. Projektā rezultātā tiks pabeigta sistēmas tālākās attīstības koncepcija un veikts galvenais darbs. optimizēt un attīstīt blakus esošās risinājuma daļas.


SIA “ITsolutions&programming” ir noslēgusi līgumu Nr. JU-L-2023/4 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Tehnoloģiju pārneses programma”, identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001 īstenošanu. Projekta mērķis ir Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 7.pantā minētās atbalsta programmas augsti kvalificētu darbinieku piesaiste, lai nodrošinātu progrāmnodrošinājuma izstrādi IPTV/OTT jomā. Projektā rezultātā tiks pabeigta pakalpojumu klientu reģistrācijas procesa un uzvedības koncepcija gan integrētas un atbalstītas maksājumu sistēmas.


Apstiprināts

SIA “ITsolutions & programming” projekts

2022.gada 15.martā parakstīts projekta līgums Nr. 2.14.8.-1/P/K1/02-L/2 par projekta “Latgales datu centrs” īstenošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” ietvaros.

Projekta ilgums: līdz 2023.gada 14.martam.

Plānotās mērķis: Veicināt nodarbinātību un uzņēmējdarbību Latgales reģionā, īstenojot jaunu ideju – Latgales datu centra veidošanu un radot vienu darba vietu.

Projekta ietvaros ir plānots daudzveidot uzņēmuma pakalpojumu, kuri esošās komercdarbības ietvaros iepriekš nav sniegti, t.i. datu centra pakalpojumi.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 15059,00 EUR.

Programmas līdzfinansējums: 49 % apmērā – 7378,91 EUR.

SIA “ITsolutions & programming” līdzfinansējums: 51 % apmērā –7680,09 EUR.

Vairāk informācijas par EEZ grantu programmu “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”: www.eegrants.lv

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!